El comitè d’experts constata la veracitat del currículum aportat per l’empresa guanyadora del concurs del projecte museogràfic del Museu del Barroc de Catalunya i el jutjat desestima la mesura cautelar per aturar el projecte

L’empresa Croquis Dissenys, Muntatges i Realitzacions SA, que va guanyar el concurs de projectes per a la redacció del Museu del Barroc de Catalunya, ha aportat totes les certificacions (signades per institucions i equipaments diversos) que acrediten els mèrits inclosos al currículum amb el qual es va presentar a la primera fase del concurs. El comitè d’experts del concurs ha elaborat un informe en el qual detalla que les certificacions justifiquen sobradament la confiança en la veracitat de la informació i també la puntuació atorgada a Croquis. L’informe ha estat elaborat amb la finalitat d’esvair qualsevol dubte, després que una altra de les empreses finalistes hagi presentat recurs contenciós administratiu per aquesta qüestió.

 

D’altra banda, el jutjat contenciós administratiu ha desestimat la mesura cautelar d’aturar el procés de contractació que havia sol·licitat l’empresa Transversal.

imagen

El comitè d’experts definit a les bases de participació del concurs de projectes per a la redacció del projecte museogràfic del Museu del Barroc de Catalunya ha elaborat un informe en el qual deixa clar que ha pogut constatar la veracitat de la informació continguda en el currículum presentat per l’empresa Croquis que formava part de la documentació necessària per participar a la primera fase del concurs. El comitè assegura que ha pogut constatar de manera fefaent, a través de certificacions signades per diverses institucions i museus aportades per Croquis, la veracitat dels mèrits que aquesta empresa s’atribueix al currículum.

 

Així doncs, el comitè d’experts assegura en l’informe que els resultats permeten confirmar sense cap ombra de dubte la valoració que es va fer al seu dia i, conseqüentment, es ratifica en la puntuació atorgada en tots i cadascun dels criteris a Croquis. Aquest informe del comitè d’experts s’ha inclòs a l’expedient de contractació del concurs i s’ha posat en coneixement dels grups municipals de l’Ajuntament de Manresa.

 

En el seu escrit, el comitè d’experts aclareix que no hi ha cap dubte raonable sobre la correcció i legitimitat del procés de valoració dels currículums que es va dur a terme al seu dia. Tot i així, atès que l’empresa Produccions Culturals Transversal (finalista en el mateix concurs) ha presentat un recurs contenciós administratiu sobre aquesta qüestió, en què denuncia un suposat falsejament de la documentació presentada per Croquis, el comitè ha procedit a elaborar l’informe, en què s’inclou les certificacions presentades per l’empresa guanyadora, i també detalla els criteris establerts a les bases de participació per a la valoració dels mèrits.

 

En l’informe es repassen i es comprova la veracitat de tots els projectes presentats per Croquis en les diferents categories:

 

-En el primer criteri, es valoraven projectes museogràfics o expositius redactats i executats en l’àmbit de la cultura i el patrimoni. Les bases preveien l’atorgament de 4 punts per cada projecte, fins a un màxim de 30. En el cas de Croquis, 9 dels 11 projectes presentats (tots certificats i comprovats) s’ajusten als criteris i són valorables. Atès que s’atorguen 4 punts per projecte, s’assoleix la puntuació màxima de 30 amb escreix.

 

-En el segon criteri, es valoraven projectes d’àmbit del patrimoni cultural relacionats amb equipaments de l’administració pública o privats amb una superfície igual o superior als 750 m2. En aquest cas, 17 dels 26 projectes presentats per Croquis, tots ells certificats i comprovats, s’ajusten als criteris i són valorables.

 

-Sobre la valoració dels quart criteri, que fa referència als premis, el comitè també es ratifica en l’atorgament de 6 punts en la valoració, considerant l’evidència de la informació aportada per Croquis, que demostra la seva participació en els projectes que han estat premiats.

 

En el seu informe, el comitè d’experts deixa clar que les bases del concurs estableixen un mètode de valoració en base a determinats criteris, per tal d’objectivar en la mesura del possible la selecció de candidatures per participar en la segona fase.

 

El jutjat desestima la mesura cautelar per aturar el procés

 

El procés de contratació de l’empresa guanyadora de la segona fase podrà tirar endavant, després que el Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona hagi desestimat la mesura cautelar que havia demanat l’empresa Transversal per suspendre aquest procés.

 

El jutjat, que ja havia rebutjat també la mesura cautelaríssima demanada per aturar immediatament el procés, argumenta que una suspensió comportaria una afectació de l’interès públic, aniria en contra dels interessos legítims de l’empresa guanyadora i posaria en perill la recepció d’una suvenció FEDER. Per això, diu el jutjat, “la mesura cautelar causaria una afectació significativa als interessos públics i de tercers i en canvi no s’ha arribat a posar de manifest per part de l’empresa recurrent una afectació o dany que no puguin ser compensats si el recurs és estimat”.

 

Antecedents

 

L’agost de 2020 es va convocar el concurs de projectes per a la redacció del projecte museogràfic del Museu del Barroc de Catalunya. La primera fase va consistir en la selecció dels sol·licitants que serien convidats a presentar el projecte d’idees.

 

Per seleccionar els quatre equips finalistes, un equip d’experts, format per persones de l’Ajuntament de Manresa i de la Generalitat de Catalunya  va valorar de manera global i motivada el currículum presentat per cada empresa, sobre la base de diversos criteris de valoració.

Dels 14 equips presentats inicialment, el comitè d’experts va seleccionar quatre finalistes: Varis Arquitectes, Croquis Dissenys Muntatges i Realitzacions, Produccions Culturals Transversal i Playmedia Motion Graphics.

 

La junta de govern local de l’Ajuntament va aprovar el 3 de novembre del 2020 el dictamen del comitè d’experts, amb les puntuacions de tots els participants i del qual resultaven seleccionades aquestes quatre empreses finalistes.

 

En aquell moment (novembre del 2020), cap de les empreses participants va presentar cap al·legació ni recurs de cap mena durant el període hàbil per fer-ho, de manera que es va iniciar sense cap incidència la segona fase, amb les quatre empreses finalistes, que consistia a presentar un projecte d’idees per al museu, en un termini de tres mesos.

 

En la segona fase, ja només amb quatre finalistes, el jurat qualificador, format per 12 persones expertes, en representació l'Ajuntament de Manresa, el Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles de la Generalitat, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, el Museu Nacional d'Art de Catalunya i un expert independent, va escollir com a proposta més ben valorada la presentada per l’empresa Croquis Dissenys Muntatges i Realitzacions.

 

El concurs es va resoldre el 20 d’abril passat i a partir d’aleshores calia formalitzar el contracte per a la redacció del projecte executiu.

 

Uns dies més tard, el 14 de maig, una de les empreses finalistes, Produccions Culturals Transversal, va presentar un recurs potestatiu i va sol·licitar la suspensió de l’execució de la junta del govern de contractar el projecte. Aquesta empresa posa en dubte que la relació de mèrits curriculars aportats per la guanyadora estiguin prou acreditats.

 

El 8 de juny, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Manresa va desestimar aquest recurs. En l’escrit de desestimació, es fa notar que malgrat que el recurs fa referència a l’acord del 20 d’abril, en què es determina el guanyador, l’acte objecte d’impugnació és l’acord del 3 de novembre en què se seleccionen els quatre finalistes. Com s’ha dit, en relació a aquest acord, no es va presentar cap tipus de recurs administratiu ni de cap altre mena dins el termini legal previst, que és d’un mes des de la notificació de l’acord.

 

Per aquest motiu, el recurs de reposició es va inadmetre, per extemporani, atès que no es pot admetre un recurs presentat el 14 de maig contra un acte notificat el novembre passat i que ja va esgotar  el període d’impugnació.  Acceptar el recurs de reposició que fa referència a un acord de set mesos enrere hauria estat significat incomplir les normatives d’aquest i de qualsevol concurs públic i per tant una vulneració dels drets de l’empresa que havia estat seleccionada.

 

Amb data 10 de juny, Transversal, havent estat notificada la decisió de la Junta de Govern Local de no admetre a tràmit, per extemporani, el recurs de reposició, comunica que ha interposat recurs contenciós administratiu contra l’acord de no admissió del recurs. El jutjat contenciós Administratiu número 4 de Barcelona ha rebutjat les mesures cautelars per aturar el procés de manera immediata, de manera que la contractació pot tirar endavant.

 

Malgrat que no existeixi cap dubte sobre la legitimitat del procés, a petició de la regidoria de Cultura, el comitè d’experts elabora l’informe que recull la comprovació de la documentació i la ratificació dels acords presos.

Documents relacionats

  • imagen