Ordre del dia del Ple ordinari de l'Ajuntament de Manresa del 21 d'octubre de 2021

imagen

Resolució

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

  • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

  • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya.

  • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.

  • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  • Acord del ple d’1 de juliol de 2019, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 10, amb caràcter ordinari, per al dia 21 d’octubre de 2021, a les 17 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària, núm. 9, del dia 23 de setembre de 2021.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

 

2.1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 17196, de 29 de setembre de  2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 34/2021, dins del pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 34/2021).-

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 18068, de 15 d’octubre de 2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 36/2021, dins del pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 36/2021).-

 

2.3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 16148, de 14 de setembre de 2021, sobre aprovació de les Línies Fonamentals del Pressupost que serviran de base per a l’elaboració del Pressupost de l’any 2022. (INT.LPT 1/2021).-

 

2.4.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, d’1 d’octubre de 2021, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors –  Agost 2021. (INT.DON 9/2021).-

 

 

3.         ALCALDIA - PRESIDÈNCIA

 

3.1.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, del pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Manresa per al període 2022-2023. (AJT.DIC 80/2021).-

 

3.2.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concessió de la Medalla de la ciutat al Mèrit de la Solidaritat a Domènec Cucurella Comellas, a títol pòstum. (CUL.HON 3/2021).

 

 

4.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

4.1       Regidoria delegada d’Hisenda


4.1.1-   Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. (AJT.DIC 77/2021).-

 

4.1.2.-  Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de diversos articles de determinades ordenances fiscals per a l’exercici 2022. (AJT.DIC 79/2021).-       

 

4.1.3.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització d’una despesa plurianual per afrontar la fase 3 dels treballs inclosos al Projecte executiu de rehabilitació i reforç estructural del Pont Nou. (AJT.DIC 78/2021).-

 

4.1.4.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 35/2021, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 35/2021).-

 

4.2       Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

 

4.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la resolució de les al·legacions formulades a l’aprovació inicial del Reglament de funcionament de la Bústia ètica i de bon govern de l’Ajuntament de Manresa i aprovació definitiva d’aquest Reglament. (AJT.DIC 82/2021).-

  

 

5.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

5.1       Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social

5.1.1.-  Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per no haver estat sotmès a informe de la Comissió Informativa corresponent: Aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores i la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per al desenvolupament de programes d’inclusió en l’àmbit de la formació de l’expressió artística d’infants i adolescents, mitjançant l’atorgament de beques durant el curs escolar 2021/22.-

 

6.         PROPOSICIONS

 

6.1.-     Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM, PSC-CP, Fem Manresa i Cs per commemorar el dia de la visibilitat Trans a Manresa.-

 

7.-        ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

8.-        Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

9.-        Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 41, 42, 44 i 45, dels dies 14, 21 i 28 de setembre i 5 d’octubre de 2021, i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm. 34, del dia 13 de juliol de 2021.-

 

 

10.-      PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

 

Documents relacionats

  • imagen