Ordre del dia de la sessió extraordinària pública de la Junta de Govern Local del 23 de desembre de 2014

Resolució

Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió extraordinària de la Junta de Govern Local amb caràcter públic, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

Consideracions legals

1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

2. Article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

3. Articles 41 i 113 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre.

4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.

5. Acords del ple de 18 de febrer de 2014 i 16 d’octubre de 2014, sobre establiment de sessions públiques de la Junta de Govern Local, quan exerceixi competències delegades del Ple, i la seva periodicitat.

Motivació del caràcter extraordinari de la sessió

La urgència de la convocatòria es justifica per la necessitat d’aprovar la revisió de les tarifes vinculades amb els següents expedients, per tal que puguin entrar en vigor amb efectes del proper dia 1 de gener de 2015:

a) La gestió del complex esportiu de les piscines municipals de Manresa.

b) La concessió administrativa de gestió dels serveis públics per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça de la Reforma, la reurbanització de l’espai adjacent a la plaça de la Reforma, la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça del Mil Centenari sota condició suspensiva, l’explotació d’un local comercial a la plaça de la Reforma, la gestió del servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat i la gestió del servei de retirada i dipòsit de vehicles situats a la via pública.

c) Al contracte que consisteix en la prestació del servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic, semafòriques, fonts ornamentals i sanitari públic de la plaça Sant Domènec del municipi de Manresa (Anualitat 2015)

Per tot això, resolc:

Convocar sessió extraordinària de la Junta de Govern Local, núm. 68 per al dia 23 de desembre de 2014, a les 12.30 h, amb caràcter públic, al saló de sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació.

Ordre del dia 

1. Aprovació acta anterior

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 66, que va tenir lloc el dia 16 de desembre de 2014.

2. Àrea d’Alcaldia Presidència 

2.1.1 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau, les tarifes vinculades a la gestió del complex esportiu de les piscines municipals de Manresa. 

3. Àrea d’Economia i Governació

3.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Governació

3.1.1 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau, la revisió aplicable per a l’exercici 2015, al règim tarifari de la concessió administrativa que consisteix en la gestió dels serveis públics per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça de la Reforma, la reurbanització de l’espai adjacent a la plaça de la Reforma, la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça del Mil Centenari sota condició suspensiva, l’explotació d’un local comercial a la plaça de la Reforma, la gestió del servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat i la gestió del servei de retirada i dipòsit de vehicles situats a la via pública. 

3.1.2 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau, la revisió de preus del contracte que consisteix en la prestació del servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic, semafòriques, fonts ornamentals i sanitari públic de la plaça Sant Domènec del municipi de Manresa (Anualitat 2015)