"Manresa 2022" busca logotip per mitjà d'un concurs

Els concursants poden presentar les obres, originals i inèdites, fins el dia 15 de juny al registre general de l’Ajuntament de Manresa. El logotip guanyador serà utilitzat per a la promoció del Projecte Manresa 2022 i està premiat amb 500€. 

imagen

L'Ajuntament de Manresa organitza un concurs per al disseny del logotip "Manresa 2022", amb l'objectiu de trobar una imatge que identifiqui el projecte i faciliti la promoció dels actes de commemoració dels 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa, el 2022, alhora que acosti el projecte estratègic Manresa 2022 a la ciutadania. 

El concurs és obert a tothom i les propostes, que han de ser inèdites, s’han de presentar al Registre general de l’Ajuntament de Manresa (Plaça Major, 1) abans d’aquest diumenge 15 de juny. 

El premi per a la persona guanyadora del concurs serà d’un import de 500 euros.

L'objectiu del concurs és seleccionar un logotip destinat a ser la imatge del projecte Manresa 2022, que pugui ser utilitzat en totes les activitats, campanyes, serveis, programes, publicacions i altres accions que dugui a terme l'Ajuntament de Manresa o qualsevol dels altres agents implicats en el projecte. 


Els aspectes tècnics 

Cada concursant podrà presentar diverses propostes, sense límit, i cadascuna haurà d'anar signada amb el pseudònim de l’autor. La temàtica és lliure, però es valoraran especialment aquelles propostes que millor reflecteixin els objectius del projecte estratègic Manresa 2022. 

Cada proposta s'haurà de presentar en versió impresa en un full de mida DIN A4 i en un CD; tant en color (quadricromia) com en la versió en blanc i negre (escala de grisos). Les imatges digitals hauran de ser en format d'alta resolució —mínim 300dpi—, preferiblement vectoritzat així com també en formats aptes per a web (svg, png, jpg, gig o bmp). 

La proposta podrà anar acompanyada d'una breu explicació i de documentació relativa a la manera d'adaptació del logotip a diferents espais i formats. L’estil o tècnica del disseny gràfic són lliures per bé que ha de ser adequat per a la seva reproducció en diferents suports, cartells, fulletons, CD i DVD, samarretes, web i aplicacions multimèdia, entre d'altres. 

L'obra es presentarà en dos sobres tancats. Un sobre haurà de contenir les dades identificatives de l'autor/a (nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça de correu electrònic). Aquest sobre s’identificarà per la banda exterior amb el número 1 i amb el pseudònim de la persona concursant. Al segon sobre s’hi inclourà la proposta de logotip, tant en suport digital com en versió impresa, acompanyada de tota aquella documentació que es consideri oportuna, relativa a l'explicació de la proposta. Aquest sobre s'identificarà a l'exterior amb el número 2 i amb el pseudònim de la persona concursant. 

Valoració per punts 

- Qualitat conceptual i tècnica del producte. Es valorarà l'originalitat, creativitat i qualitat gràfica, fins a un màxim de 35 punts. 

- Visibilitat de la imatge. Es valorarà l'aptitud per transmetre el significat del projecte Manresa 2022 en el sentit de la percepció directa i immediata del missatge, fins a un màxim de 30 punts. 

- Capacitat d'adaptació a diferents formats. Es valorarà l'adaptació del logotip a espais i formats diferents com ara tríptics, fulletons, pàgines web, cartells.. fins a un màxim de 30 punts. 

- Altres millores. Es valoraran altres millores que el Jurat consideri que mereixen especial interès, fins a un màxim de 5 punts. 


El Projecte Manresa 2022 

La finalitat principal del projecte Manresa 2022 és reforçar la capitalitat de la ciutat i fer-la atractiva a ulls dels manresans i manresanes i, per altra, revitalitzar econòmicament, social, cultural, turística i artística la ciutat, a través dels següents objectius:

  •  La promoció d'activitat econòmica i la consolidació del comerç i el turisme i l'increment de l'ocupació, especialment per als més joves.
  • La millora de la qualitat de vida i la cohesió social.
  • La recuperació de la potencialitat i la centralitat del centre històric i comercial.
  • La valoració i el foment del patrimoni cultural i monumental i l'increment de l'autotestima dels ciutadans.
  • L'aprofitament dels equipaments públics i patrimonials.
  • El posicionament i la projecció externa de la ciutat.

Partint de les arrels ignasianes de fa cinc segles, hem de potenciar tant el llegat patrimonial com els valors ignasians originals (tolerància, importància de la formació i del coneixement, esforç personal, espiritualitat, diàleg interreligiós, resiliència, sentit de comunitat), que són plenament moderns, i que han d'impulsar la ciutat cap endavant i fer-la més sostenible, adaptada al nou entorn i econòmicament equilibrada. 

Documents relacionats

Anunci al BOP del Concurs de logotips Manresa 2022
  • imagen